İş Sağlığı ve Güvenliğinde Elektronik Güvenlik Sistemlerinin Önemi

12
Eylül
17

Mert Bulakeri
Teknik Servis Proje Sorumlusu Yardımcısı

Gelişen teknoloji ile paralel olarak kullanıcıların elektronik güvenlik sistemlerinden beklentileri de gün geçtikçe artmaktadır. Yatırım sahipleri kullanacakları sistemlerin temel görevleri ile beraber insan hayatı üzerindeki etkilerini arttırmak istemektedirler. Kurulması planlanan veya hali hazırda çalışmakta olan sistemlerin gerek iş sürekliliği gerekse işçi sağlığı açısından işvereni doğru bilgiler donatması günümüz elektronik güvenlik sistemlerinin en önemli kısımlarından birini oluşturmaktadır.

Beklentilerin sürekli olarak artması, üreticilerin ürünlerini sürekli olarak geliştirmesini vazgeçilmez kıldığı gibi teknolojiyi takip eden, müşterilerine en doğru çözümü sunmayı amaçlayan, entegrator ve uygulayıcı firmaların da tasarım aşamasında çok yönlü bir bakış açısı geliştirmesini zorunlu kılmaktadır.

Güvenlik Sistemlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerindeki Etkileri

Güvenlik sistemlerinin ürettiği bilgilerin kaydedilebilir ve raporlanabilir olması iş ve işçi sağlığı üzerindeki etkinliklerini arttırmaktadır. Mahalin korunması amacı ile tesis edilmiş bir kamera sisteminden güvenlik amacı dışında da iş akışının takibi yapılabildiği gibi çalışanların işleri ile ilgili ergonomik hareketlerinin sağlık ekiplerince değerlendirilip alınacak önlemler ile olası meslek hastalıklarının da önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Kamera sistemlerinden alınan veriler ile gerçekleşen iş kazalarının analizi yapılıp, kazaya karışan kişilerin iş yeri talimatlarına uygun çalışıp çalışmadığı, emniyet tedbirlerinin devre dışı bırakılıp bırakılmadığı, yetkisi/eğitimi olmayan proseslere dahil olup olmadığının tespiti yapılabilmektedir.

Geçiş kontrol sistemleri ile, asli görevi olan izinsiz geçişlerin engellenmesinin yanında acil durumlarda (deprem, yangın, doğal afet vb.) kilitli tutulan kapıların açılıp doğru tahliye ve yönlendirmeler gerçekleştirilir. Tahliye edilmesi istenilen mahalde kalan personellerin tespitinin yapılıp insan hayatını kurtarmaya yönelik hızlı müdahalelerde bulunulması sağlanabilir.

Yangın algılama ve uyarı sistemlerinde farklı detektör ve sensor tipleri ile ortam koşullarının takibi, yanıcı/boğucu gazlardan insan hayatına zarar verecek seviyeye ulaşmadan haberdar olunması, muhtemel yangınların henüz göz ile görülemeyen duman ve alevlenmelerin yaşanmadan tespiti ile ortamdaki çalışanların erken uyarılması sağlandığı gibi istenilmeyen durumların oluşmasının da önüne geçilebilir.

Güvenlik Sistemlerinden Alınan Verilerin Analizi

Elektronik güvenlik sistemleri; alınan verilerin analiz edilerek, insan sağlığı ve can güvenliği başta olmak üzere, etkisi zaman içerisinde ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarının önlenmesi, müdahale sürelerinin kısaltılması, iş ve işçi konforunun arttırılması vb. süreçlerde İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlarının en önemli yardımcısı olmaktadır.

Endüstri 4.0 ( 4.Sanayi devrimi ) kapsamında elektronik sistemlerin üretim süreçlerine olan etkisi arttıkça İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlarının analiz edilebilir verilere ihtiyacı da giderek artacaktır. Yeni sistemler tasarlanırken fiziki ve çevre güvenlik riskleri ile beraber İş Sağlığı Güvenliği risklerinin de analiz edilmesi kaçınılmaz olacaktır.